Không phải mọi công trình đều được trông mong thành hình.
Không phải mọi sự giúp đỡ đều có tâm.
Không phải mọi suất đầu tư cao đều xịn.
Không phải cứ hoạch định là có tương lai
Không phải mọi tầm nhìn đều xa.
Và...Không phải cứ kêu la đều được giải quyết !!!

ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ | HA DONG OVERHEAD RAILWAY STATION

423 views
1

Không phải mọi công trình đều được trông mong thành hình.
Không phải mọi sự giúp đỡ đều có tâm.
Không phải mọi suất đầu tư cao đều xịn.
Không phải cứ hoạch định là có tương lai
Không phải mọi tầm nhìn đều xa.
Và...Không phải cứ kêu la đều được giải quyết !!!

Added to TINY ARCHDAILY and categorized in 9 months ago

In this album